Facebook Pixel Code

Konferencija „Iregularne migracije i trgovina ljudima – međunarodni standardi za zaštitu migranata koji su u riziku od trgovine ljudima sa posebnim fokusom na žene i decu“

Na konferenciji koju je organizovala Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI) Iregularne migracije i trgovina ljudima – međunarodni standardi za zaštitu migranata koji su u riziku od trgovine ljudima sa posebnim fokusom na žene i decu“, u Beogradu 27-28. februara, predstavnica ASTRE je imala priliku da čuje iskustvo velikog broja aktera iz zemalja u regionu koji rade u oblasti suzbijanja iregularnih migracija i trgovine ljudima. Najveći broj učesnika/ca je posebnu pažnju skrenuo na probleme maloletnih migranata/kinja bez pratnje i nepostojanje preciznih procedura za regulisanje njihovog statusa. U prvom delu konferencije panelisti/kinje su predstavili postojeće zakone u svojim zemljama i međunarodna dokumenta koja se odnose na problem trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na žrtve trgovine ljudima iz migrantske populacije. Nakon toga, predstavnici organizacija civilnog društva su izneli svoja iskustva sa terenskog rada sa izbeglicama i migrantima, kao i nedostatke sa kojima se suočavaju prilikom identifikacije žrtava trgovine ljudima u migrantskoj populaciji. Na poslednjem panelu je pokrenuta diskusija o načinima saradnje organizacija civilnog društva i državnih institucija u cilju bolje identifikacije žrtava i ostvarivanja prava žrtava trgovine ljudima.

 

Scroll to Top