Facebook Pixel Code

Koliko si blizu radnoj eksploataciji na gradilištima?

Da li znaš da kada obilaziš radove na putu, možda obilaziš i trgovinu ljudima u cilju radne eksploatacije?

Da li znaš da je u Srbiji sve učestalija praksa angažovanja radnika iz Pakistana, Kine, Indije, Vijetnama, i drugih zemalja, koji u našoj zemlji nekad postaju žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije?
Veliki broj radnika migranata suočava se sa kršenjem radnih prava i eksploatacijom, koja je često zastupljena u građevinskoj i prerađivačkoj industriji, u kojoj su teški uslovi rada gotovo pravilo.

Migranti, a posebno ilegalni, nalaze seu povećanom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, jer često ne poznaju jezik zemlje u koju su došlii svoja prava, a zbog svoje socijalne situacije su spremni da prihvate niske plate i lošije nego zakonom propisane radne uslove.

Prinudi rad je svaki rad ili služba koji je iznuđen od neke osobe pod pretnjom bilo kakve kazne i za koji se ta osoba nije dobrovoljno prijavila.

Mnogi ljudi posao prihvataju dobrovoljno, a kad shvate da su prevareni ne mogu da izađu iz situacije eksploatacije.

Ljudi prinuđeni na celodnevni težak rad, žive u u neadekvatnim i nebezbednim uslovima, nedovoljno higijenskim i malim prostorima, a hrana i voda za piće su im uskraćeni. Ljudima prinuđenim na rad oduzeta su lična dokumenta, telefon, pod stalnim su nadzorom i ograničeno im je kretanje. Fizičko kažnjavanje, pretnje, strah za sopstveni život i život članova porodice samo su neki od vidova prinude koje trpe žrtve radne eksploatacije. 

Ukoliko u svojoj blizini primetiš osobu koja se nalazi u ovakvoj situaciji prinudog rada, pozovi ASTRU i prijavi slučaj. Svaki poziv je anoniman, SOS telefon je dostupan stalno

Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije je krivično delo i organizovani kriminal!

Ljudi koji su zarobljeni, zastrašeni i bez telefona, ne mogu sami  — ti im možeš pomoći!

Prijavi, život je u pitanju!
ASTRA SOS telefon 011 785 0000.


Svaki poziv je anoniman

Zašto stranci dolaze u Srbiju da rade?

Zbog nemogućnosti da pronađu posao u svojoj zemlji usled siromaštva, velike ekonomske i socijalne nejednakosti, mnogi ljudi su prinuđeni da prihvate bilo kakve ponude u inostranstvu kojim bi prehranili porodice. Socijalna isključenost, diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti, izloženost nasilju i nizak stepen obrazovanja doprnose njihovom beznađu i primamljivosti ponuda za posao u inostranstvu kojim bi došli do dostojanstvenijeg života.

Zašto firme iz Srbije sve više zapošljavaju strance?

Zbog teških životnih uslova iz kojih dolaze, stranci su spremniji da prihvate niže plate i lošije uslove rada nego domaći radnici, što poslodavcima predstavlja direktnu korist.

Angažovanje radnika na poslovima bez odgovarajuće opreme za rad i regulisanog radnog odnosa, uz uskraćivanje zarade i ograničavanje slobode kretanja je trgovina ljudima!

Ljudima u situaciji prinudnog rada ili sa iskustvom trgovine ljudima, ASTRA nudi:

Informacije o vidovima podrške i pomoći koji postoje u Republici Srbiji i inostranstvu

Pravnu pomoć u vezi sa statusom, pravima i relevantnim zakonskim procedurama, i obezbeđivanje pravnog zastupnika žrtvama trgovine ljudima u sudskom postupku

Psihološko savetovanje i/ili psihoterapiju

Medicinsku pomoć

Podršku i praćenje kroz institucionalne procedure i asistenciju u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava (pribavljanje ličnih dokumenata, pomoć radi ostvarivanje dečijih dodataka, socijalne pomoći)

Dugoročnu pomoć u procesu (re)integracije i socijalne inkluzije

Obezbeđivanje transporta

Pomoć pri povratku u zemlju porekla

Prevodioca, ukoliko su iz druge zemlje i ne razumeju srpski jezik

Sve usluge ASTRE su besplatne!

Koja su prava žrtava trgovine ljudima?

Pravo da zna sve informacije o svom pravnom statusu, postupcima koji se vode protiv onih koji su izvršili krivično delo trgovine ljudima, i programima podrške.

Pravo na zaštitu privatnosti.

Pravo na svedočenje protiv trgovca na sudu bez susretanja sa njim, u posebno opremljenoj prostoriji ili putem video-linka.

Pravo na oporavak koji može trajati do 3 meseca.

Pravo da samostalno odluči da li će sarađivati sa policijom i tužilaštvom.

Pravo na siguran smeštaj u skloništu za žrtve ili alternativnom smeštaju.

Pravo na pravnu podršku.

Pravo na psihološku podršku.

Pravo na medicinsku pomoć.

Lične priče nekadašnjih žrtava trgovine ljudima

Scroll to Top