Facebook Pixel Code

„OTVORI OČI” (2002/2003)

ASTRA sprovodi kontinuiranu, svakodnevnu kampanju protiv trgovine ljudima, pojavljivanjem u medijima, davanjem intervjua, lobiranjem kod državnih institucija… U toku 2002/2003. godine sprovedena je i medijska kampanja “Otvori oči”.

 ZAŠTO OVA KAMPANJA?

Trgovina ženama je na jugoslovenskim prostorima dugo prisutan problem koji nije bio prepoznat u društvu. Istraživanje obavljeno u pripremnoj fazi kampanje među srednjoškolskom i studentskom populacijom pokazalo je veliku neupućenost ispitanica/ka i jasnu potrebu da se u vezi sa problemom preduzmu mere prevencije i edukacije. Potpisivanjem Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u Palermu 2000. godine SRJ je problemu trgovine ljudima dala snažnu političku dimenziju i ozvaničila ga, te je time potreba za aktivnostima u cilju njegovog suzbijanja postala još izraženija.

CILJEVI KAMPANJE

– učiniti problem trgovine ženama vidljivim
– senzibilisati državne institucije i javno mnjenje u vezi sa problemom trgovine ženama
– uspostaviti saradnju nevladinih organizacija koje rade na suzbijanju trgovine ženama sa relevantnim državnim institucijama i policijom

CILJNE GRUPE

Devojke od 14-25 godina starosti (srednjoškolke, studentkinje, nezaposlene devojke…) su najčešće žrtve trgovine ženama. Tokom kampanje, putem medija, štampanih materijala i radionica koje se održavaju u srednjim školama, skreće im se pažnja na sumnjive oglase i agencije za zapošljavanje, i predočava da se trgovina ženama ne dešava “negde daleko” i “tamo nekim ženama”.

MEDIJI…

su od presudne važnosti za upoznavanje javnosti sa postojanjem i obimom problema, što se čini kroz medijske nastupe, video spotove, radio džinglove, novinske članke, izjave za štampu… Kampanja takodje obuhvata senzibilisanje i edukaciju novinarki/a koje/i se bave ovom temom i temom nasilja nad ženama uopšte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIJE…

neophodne za efikasnu borbu protiv trgovine ženama (centri za socijalni rad, policija, odgovarajuća ministarstva…) obuhvaćene su kampanjom u smislu razvijanja saradnje sa nevladinim sektorom, razmene informacija i iskustava i dodatno upoznavanje sa problemom na radionicama, treninzima i okruglim stolovima.

 

 

 

 

 

 

Naziv kampanje “OTVORI OČI” je poruka upućena ne samo ženama, već i široj javnosti, koja sugeriše da problem trgovine ženama postoji i u našem društvu i da je prihvatanje prvi korak da se učini vidljivim.

LOBIRANJE

Cilj lobiranja je da se utiče na poboljšanje tretmana žrtava trgovine, promeni relevantna pravna regulativa i senzibilišu predstavnice/ke medija i institucija u vezi sa problemom ovog i ostalih oblika nasilja nad ženama u našem društvu. Lobiranje se vrši kroz:

– organizovanje seminara, treninga, okruglih stolova…
– istraživanja o trgovini ženama u Srbiji
– saradnju sa institucijama (policija, pravosudje, centri za socijalni rad…)
– formiranje snažne mreže ženskih grupa i nevladinih organizacija
– regionalnu saradnju

 

 

 

 

 

 

Polazeći od toga da javnost u našoj zemlji nije informisana o problemu trgovine ljudima, logičan smer aktivnosti ASTRE bio je da već početkom 2002. godine izađe u javnost sa medijskom kampanjom koja je trajala sledećih godinu dana. Cilj kampanje bio je podizanje svesti javnosti o ovom problemu i poziv državnim institucijama da u okvirima pravnog sistema adekvatno reaguju. Na simboličan način, kampanja je i samim svojim nazivom “OTVORI OČI” skretala pažnju na to da problem trgovine ženama u našoj zemlji postoji. Prihvatanje, tj. priznanje da ovaj problem postoji je prvi korak ka njegovom rešenju. Poruka kampanje “BUDI SVESNA, BUDI OPREZNA – OTVORI OČI” upućena je ne samo ženama, već i široj javnosti. Kampanja se paralelno odvijala na nacionalnim i lokalnim televizijskim i radio stanicama, koje su besplatno i u udarnim terminima emitovale ukupno tri video spota i tri radio džingla (Studio B, TV Pink, TV BK, TV B92 i cela ANEM mreža), ali i kroz novinske članke, izjave za štampu, postere lepljene po gradovima, pamflete deljene u uličnim akcijama, podmetače, šolje i drugo. Jedan broj pamfleta izrađen je, pored srpskog, i na albanskom, mađarskom i romskom jeziku. ASTRA mreža je svesrdno podržala kampanju i odigrala značajnu ulogu na lokalnom nivou.

Nije retkost čuti od najrazličitijih ljudi da se čak i sada, mnogo meseci nakon što je njihovo emitovanje prestalo, sećaju spotova koji su bili deo kampanje, što govori o njihovom kvalitetu i ubedljivosti.

Medijski sponzori:

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top