Facebook Pixel Code

KAKO INSTITUCIJE RADE SVOJ POSAO? Predstavljen Institucionalni barometar 3.0

Koalicija prEUgovor predstavila je  „Institucionalni barometar 3.0“, novu nezavisnu procenu efektivnosti institucija u sprovođenju politika iz oblasti obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije, 20. aprila u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

U Institucionalnom barometru 3.0. analiziran je rad sledećih institucija: Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, Komesarijata za izbeglice i migracije i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Rad institucija koje imaju nadležnosti u oblastima iz poglavlja 23 i 24 analiziran je kroz primenu jedinstvene metodologije za procenu efektivnosti tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja: interne efikasnosti, institucionalne povezanosti i legitimnosti institucije.

Ovo je treće izdanje Institucionalnog barometra i predstavlja pionirski pokušaj koalicije prEUgovor da prati merljive efekte reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije na terenu. Na konferenciji autori su predstavili rezultate istraživanja i o njima diskutovali zajedno sa predstavnicima analiziranih institucija.


ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima se u ovom izdanju bavila analizom rada institucije na koju je direktno upućena u svom radu, odnosno analizom Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Rad ove ustanove analizira se po treći put. Za potrebe ovog izdanja Centar je popunio upitnik, ali dodatni odgovori i tumačenja nisu dobijeni u pripremnom periodu. Responzivnost ustanove i njihova saradnja tokom analiziranja položaja ustanove u sistemu je, u načelu, napredovala.

Predstavnice ASTRE u svom osvrtu na rad ove institucije, skrenule su pažnju da Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima iako obavlja ključnu ulogu u ovoj oblasti i dalje funkcioniše na osnovu Uredbe o mreži ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik” 16/2012 od 07. 03. 2012), odnosno Centar za zaštitu žrtava trgovine lјudima osnovan je kao nezavisna ustanova socijalne zaštite 13. 04. 2012. godine Odlukom Vlade Republike Srbije. Zato je u ovom trenutku ključno njegovo pozivioniranje u Nacrtu novog Zakona o socijalnoj zaštiti. Poslednja javno dostupna verzija ovog Nacrta zakona sadrži nekoliko spornih rešenja, koja se odnose na Centar.

Prvo, kao jedan od poslova Centra pominje se utvrđivanje statusa žrtava trgovine ljudima, dok se na drugom mestu navodi da Centar obavlja „prepoznavanjeˮ žrtava. U interesu žrtava bilo bi rešenje po kome Centar sprovodi postupak identifikacije kako bi prikupio podatke potrebne za utvrđivanje statusa žrtve trgovine ljudima.

Drugo, u Nacrtu je zadržana sporna odredba, po kojoj Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima donosi nalaz i mišljenje. Posledica ovoga je da osobe koje nisu identifikovane kao žrtve trgovine ljudima nemaju mogućnost da ovu odluku preispituju žalbom. Astra se ovim problemom detaljno bavila u svom izdanju Izazovi dodeljivanja statusa žrtve trgovine ljudima u Srbiji.

U posmatranom periodu broj stručnih radnika Centra ostao je nepromenjen, i dalje je angažovano samo četvoro stručnih radnika. Uvidom u Godišnji izveštaj Centra za 2021. godinu može se zaključiti da su stručni radnici preopterećeni svojim osnovnim zadatkom i brojem slučajeva na godišnjem nivou. Sve dodatne aktivnosti idu na uštrb ključne delatnosti ustanove.


Detaljnu analizu rada Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i ostale uvide možete naći u novom Institucionalnom barometru OVDE!

Na osnovu ovih uvida, ASTRA je u ovom izdanju dala i niz prepuruka za unapređenje rada analizirane institucije.

Preporuke (sažetak)
  1. Unaprediti dostupnost, adekvatnost i transparentnost podataka.
  2. Unaprediti doslednost po pitanju izveštavanja kako bi podaci dobijeni iz javno dostupnih dokumenata bili uporedivi. Način izveštavanja svake godine je menjan.
  3. Angažovati veći broj stručnih radnika. Centar bi trebalo da planira i obezbeđuje dovoljno sredstava za pružanje direktne podrške žrtvama, kao i da obezbeđuje neprekidno funkcionisanje svih aspekata rada (izlazak na teren tokom cele godine, sveobuhvatnija i frekventnija direktna podrška žrtvama).
  4. Poboljšati praktičnu primenu indikatora prilikom identifikacije. Pre toga indikatore zvanično usvojiti po odgovarajućoj proceduri.
  5. Razviti i primenjivati postupke za procenu zadovoljstva korisnika i periodično sprovoditi nezavisnu eksternu evaluaciju.
  6. Razviti jasan žalbeni postupak, i to: postupak žalbe na akt kojim se odlučuje o statusu žrtve trgovine ljudima, kao i mogućnost izjave žalbe na rad stručnog radnika/ce Centra koji je na raspolaganju korisnicima/cama i da svakog od njih upozna sa ovim postupcima.
  7. Unaprediti i proširiti saradnju sa organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge žrtvama kako bi se žrtvama ponudio što obuhvatniji program podrške.
  8. Obezbediti da svaka žrtva u pisanoj formi dobije jasan, precizan i koncizan pregled postojećih usluga i organizacija koje im stoje na raspolaganju.
  9. Intenzivirati promociju Centra kao ustanove koordinatora u borbi protiv trgovine ljudima, i pojačati uključivanje, podržavanje i unapređenje transparentne saradnje sa akterima koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.
  10. Razviti i jačati operativne kontakte sa srodnim ustanovama i nadležnim institucijama u Jugoistočnoj Evropi, ali i šire.
Scroll to Top