Facebook Pixel Code

Ka unapređenju položaja žrtava trgovine ljudima u institucijama sistema

Ovog meseca, uz podršku Američke ambasade, ASTRA je počela sa realizacijom projekta Knowledge sharing and strengthening joint proactive response to THB for the victim-centered approach, a sa ciljem unapređenja položaja žrtava trgovine ljudima prilikom susreta sa institucijama i predstavnicima sistema.

ASTRA je ovaj projekat pokrenula na osnovu zaključaka izvučenih ih dosadašnjeg rada sa žrtvama trgovine ljudima, kao i na osnovu analiza dostupnosti i kvaliteta rada zdravstvenog sistema i pravosudnih organa u postupcima koji se tiču žrtava trgovine ljudima.

U okviru ovog projekta planiran je niz aktivnosti: (1) Dva treninga za zdravstvene radnike i saradnike u Beogradu i Nišu. Prioritet će se davati onim odeljenjima koji imaju najveću verovatnoću da stupe u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima, kao što su: ginekologija, psihijatrija, pedijatrija, ortopedija…; (2) Izrada priručnika o radu sa žrtvama namenjenog sudijama, koji će se bazirati na američkom modelu postupanja u slučajevima vezanim za THB. Nastavak ove aktivnosti je okrugli sto sa više od 30 relevantnih predstavnika različitih institucija sistema (policija, sudstvo, tužilaštvo, Ministarstvo pravde, zdravstveni sistem…) na kome će biti predstavljen priručnik i ukazano na prednosti novog i drugačijeg pristupa u radu sa žrtvama; (3) Izrada i prezentacije analize sudskih presuda i procesa u slučajevima trgovine ljudima za 2019. godinu, koja daje uvid u položaj žrtava u pravosuđu.

Na osnovu ovih aktivnosti očekujemo sledeće rezultate: 40 edukovanih zdravstvenih radnika za prepoznavanje i adekvatno postupanje u radu sa žrtvama; poboljšanje položaja žrtava u pravosudnom sistemu putem edukacija zaposlenih; smanjenje obima sekundarne viktimizacije edukacijom više od 30 radnika različitih institucija sistema koji su uključeni u rad sa žrtvama.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top