Facebook Pixel Code

Izveštaj sa skupa SLUČAJ INDIJSKIH RADNIKA U SVETLU NAJAVLJENIH ZAKONSKIH IZMENA

Naučene lekcije i smernice za unapređenje

 

Najavljene izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima ulivaju nadu da će doći do unapređenja u zaštiti ljudskih i radnih prava radnika stranog porekla u Srbiji, jedan je od retkih pozitivnih zaključaka sa ekspertskog skupa SLUČAJ INDIJSKIH RADNIKA U SVETLU NAJAVLJENIH IZMENA RELEVANTNIH ZAKONA O STRANCIMA: Naučene lekcije i smernice za unapređenje, održanog 26. aprila, u organizaciji NVO ASTRA.

Na ovom skupu predstavljen je temeljan izveštaj o slučaju radnika iz Indije rađen sa namenom da pruži precizne i relevantne činjenice koje će se koristiti u pravne svrhe, za zagovarački rad na nacionalnom nivou, ali i kao relevantan dokument za nadzorni mehanizam Međunarodne organizacije rada. Na skupu su govorili: Mario Reljanović, naučni saradnik beogradskog Instituta za uporedno pravo, Dejana Spasojević Ivančić, advokatica – saradnica ASTRE, i Jasmina Krunić, koordinatorka za javne politike ASTRE. Skupu su prisustvovali predstavnici/e Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalni pitanja – Inspektorat za rad, sindikata, Saveta Evrope, Međunarodne organizacije rada i civilnog sektora (sa fokusom na oblast rada, borbe protiv trgovine ljudima i migracija).

Uvodnu reč skupu dala je Jasmina Krunić, i podsetila prisutne na hronologiju događaja i detalje slučaja radne eksploatacije radnika iz Indije.

Mario Reljanović se u svom izlaganju bavio pravnom analizom položaja radnika iz Indije u Srbiji, nereagovanjem ili neadekvatnim reagovanjem institucija na ovaj slučaj, odricanjem od odgovornosti dave Srbije za nešto što se dešava na njenoj teritoriji i posledicama takvog tretmana ovog slučaja od strane nadležnih institucija, koje su vrlo brzo postale evidentne. Tom prilikom on je istakao:

 • Da u ugovorima koje su potpisali radnici iz Indije gotovo nema nijedng člana saglasnog sa domaćim Zakonom o radu (samo on je izdvojo 11 nepravilnosti).
 • Da je država Srbija abolirala poslodavca i proglasila nadležnim poslodavca sa Floride. Podsećamo, grupa indijskih radnika, o čijem slučaju govori ovaj izveštaj, potpisala je ugovore o radu sa firmom registrovanom u SAD (Idea Capital LLC), koja je zaključila Ugovor o tehničkoj saradnji sa srpskom kompanijom („GPD Nikolić“ Kraljevo), a koja je pak kao podizvođač radova ugovorila određene građevinske poslove. Ove dve kompanije je vodila ista osoba (Idea Capital LLC i GDP Nikolić).
 • Da je u ugovorima pisalo da je većina radnika u Srbiju stigla po osnovu upućivanja i kretanja kroz privredno društvo za šta je neophodno da je radnik već zaposlen u istom preduzeću, a za šta nema nikakvih dokaza.
 • Da je ovakva praksa opasna što se veoma brzo uvidelo povodom slučaja eksploatacije radnika iz Vijetnama angažovanih na izgradnji Fabrike Linglong, koji su po istim principima dovođeni u Srbiju.

Ipak, na kraju svog izlaganja, Reljanović je istakao da Nacrti novih zakona o strancima i zapošljavanju stranaca pružaju mogućnost da se ovoj praksi stane na put.

Dejana Spasojević Ivančić je govorila o statusu preduzetih pravnih aktivnosti na nacionalnom nivou za ostvarivanje prava Indisjkih radnika. Tužbe su u ovom slučaju pokrenute protiv firme Idea Capital LLC, registrovane u Americi; Unogradnje V. V. Izvođača radova kod kojih je GP Nikolić bilo angažovano kao podizvođač; preduzeća Marera Construction – Marera Property Management akvizirala je preduzeće GP Nikolić iz Kraljeva marta 2021. Integracijom GP Nikolić formirana nova divizija unutar kompanije Marera Property Management pod nazivom Marera Construction; i Države Srbije, imajući u vidu da je reč o izvođenju javnih radova, na kojima je kao podizvođač bila angažovana firma GP Nikolić.

Svi tuženi se uglavnom odriču odgovornosti.

Nakon izlaganja usledila je diskusija. Tom prilikom prisutnima se obratio i Jovan Protić nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada, kod koje je takođe podneta žalba protiv države Srbije zbog kršenja čak 12 konvencija MOR-a čija je potpisnica i Srbija (8 fundamentalnih, po rečima Protića). Povodom ove žalbe Protić je konstatovao da je to najsupstantivnija žalba koju je imao prilike da vidi, i da je sada na državi Srbiji da obezbedi kontradokaze ili prihvati da postoji problem u sprovođenju zakona i radu institucija. Ovakve žalbe i postupci ulaze u profil jedne države i utiču na njeno kotiranje u poslovnom svetu.

Ostatak događaja obeležila je intenzivna diskusija skoro svih prisutnih učesnika.


O Izveštaju Eksploatacija indijskih radnika na izgradnji puteva u Srbiji

ASTRA je poslednjih godina identifikovala veći broj žrtava trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, što je potvrdilo trendove i predviđanja eksperata iz ove oblasti. Novina koja svakako zaslužuje dodatnu pažnju javnosti jeste priliv stranih radnika iz Indije, Turske, Pakistana, Vijetnama, Kine i drugih zemalja u Srbiju. Oni se putem raznih posrednika uglavnom zapošljavaju najčešće na gradilištima, mada i u drugim detalnostima, rade za minimalne dnevnice, u neadekvatnim, često po život opasnim uslovima. Ponekad, rade kako bi samo namirili osnovne životne potrebe, žive od obećanja, dok su im boravište i radni odnos neregulisani.

U tom smislu ASTRIN rad 2020. godine, između ostalog, obeležio je slučaj masovne radne eksploatacije radnika iz Indije angažovanih na izgradnji puteva u Srbiji.

ASTRA je pripremila temeljan izveštaj o ovom slučaju kako bi pružila precizne i relevantne činjenice koje će se koristiti u pravne svrhe, za zagovarački rad na nacionalnom nivou, ali i kao relevantan dokument za nadzorni mehanizam Međunarodne organizacije rada. Cilj ove aktivnosti je doprinos poboljšanju institucionalnog odgovora na potencijalnu zloupotrebu radne snage i trgovinu ljudima, i podizanje svesti javnosti i kreatora zvaničnih politika.

Slučajevi radne eksploatacije stranih radnika u Srbiji su u porastu, zajedno sa porastom priliva stranih investicija u projekte u Srbiji. Grupa indijskih radnika, o čijem slučaju govori ovaj izveštaj, potpisala je ugovore o radu sa firmom registrovanom u SAD (Idea Capital LLC), koja je zaključila Ugovor o tehničkoj saradnji sa srpskom kompanijom („GPD Nikolić“ Kraljevo), a koja je pak kao podizvođač radova ugovorila određene građevinske poslove. Ove dve kompanije je vodila ista osoba (Idea Capital LLC i GDP Nikolić).

Angažovani radnici su bili izloženi lošim uslovima rada, zarade su im neredovno isplaćivane, oduzeta su im lična dokumenta, smeštaj u kome su boravili je bio ispod životnog minimuma, za odlazak na bolovanje oduzimane naplaćivane su im visoke kazne, radne dozvole im nisu bile urađene, a bilo je i fizičkog nasilja. Sve ovo su, između ostalog, pokazatelji potencijalne zloupotrebe i trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.

Ugovori o radu, koje su radnici potpisali, kao i uslovi rada i života radnika nisu bili u skladu sa srpskim zakonodavstvom koje uređuje rad i rad stranih državljana, tako da i međunarodni pokazatelji ukazuju na zloupotrebu i trgovinu ljudima. Kada je ovaj slučaj izašao u javnost, u ime radnika ustale su nevladine organizacije poput ASTRE i lokalni sindikati, pozivajući srpske institucije da deluju u skladu sa svojim nadležnostima i zaštite prava radnika. Međutim, uprkos brojnim pokazateljima zloupotrebe na radu, vlasti nisu na odgovarajući način istražile potencijalno krivično delo.

U ovom izveštaju, između ostalog, detaljno su opisane odredbe ovih ugovora i okolnosti u kojima su se nalazili radnici iz Indije, a koje ukazuju na prinudu i prisilni rad; zatim je dat je prikaz indikatora, odnosno pokazatelja trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije radnika iz Indije, i hronološki pregled glavnih događaja, akcija, reakcija, izveštaja i drugih ključnih momenata tokom trajanja i rada na ovom slučaju. Izveštaj je građen na temelju dostupnih dokumenata i intervjua iz prve ruke sa radnicima, kao i drugim relevantnim akterima, poput sindikalnih aktivista.

Svi analizirani uvidi rezurtirali su preporukama za dalji tretman ovog i sličnih slučajeva potencijalne trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.

OPŠTE PREPORUKE

 • U skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, Vlada Srbije treba da prizna i primeni svoju nadležnost i obavezu da štiti prava stranih radnika na svojoj teritoriji i da poslodavce prekršioce pozove na odgovornost bez obzira na sedište njihove kompanije (Srbija ili inostranstvo).
 • ZoR i ZZS treba se glase tako da se izričito propisuje primena imperativnih normi domaćeg zakonodavstva o radnom odnosu stranih državljana ili lica bez državljanstva koja obavljaju poslove u Srbiji, bez obzira na to da li je poslodavac strano ili domaće fizičko ili pravno lice.
 • Srpske vlasti treba da postupaju u skladu sa stručnim uputstvima GRETA-e u vezi sa korporativnom odgovornošću, transparentnošću u lancima snabdevanja i javnim nabavkama, kao i kreiraju smernice za privredne subjekte u pogledu poštovanja ljudskih prava u lancima snabdevanja.
 • Država mora da ispuni svoje pozitivne obaveze u borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava doslednom primenom usvojenih međunarodnih i domaćih normi i standarda i sprovođenjem efikasnih istraga i sudskih postupaka u slučajevima kada postoje indicije o trgovini ljudima.
 • Policija i javno tužilaštvo moraju imati proaktivan pristup u prikupljanju potrebnih dokaza i sprovođenju efikasne istrage, čije pokretanje ne zavisi od podnošenja prijave od strane potencijalnih žrtava trgovine ljudima.
 • Centar za zaštitu žrtava  trgovine  ljudima  mora  da  usvoji  proaktivan  pristup u prikupljanju potrebnih informacija i da dosledno primenjuje indikatore za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima u cilju pravovremene i tačne procene statusa žrtava, kao i: – Vrši upućivanje nadležnim organima i organizacijama za pružanje podrške žrtvama trgovine ljudima, bez obzira na formalni status žrtve; – Pruži informacije, savetovanje i druge usluge socijalne zaštite bez obzira na status žrtve.
 • Inspektori, posebno u oblasti rada, turizma i građevinarstva, treba da prođu obuku i izgrade kapacitet za identifikaciju indikatora za potencijalnu eksploataciju radne snage i trgovinu ljudima.
 • Unaprediti koordinaciju i međusektorsku saradnju između relevantnih aktera u cilju efikasnije identifikacije i pružanja neophodne zaštite žrtvama trgovine ljudima.

Svrha izveštaja je da pruži relevantne stvarne i pravne rokove koji će se koristiti za rad na pravu i zagovaranju na nacionalnom nivou, kao i rad kroz nadzorni mehanizam MOR-a, da bi se poboljšao institucionalni odgovor na potencijalnu zloupotrebu radne snage i trgovinu ljudima i podigla svest kreatora politika i javnosti.

Pun tekst izveštaja možete naći OVDE!

Scroll to Top