Facebook Pixel Code

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2015. godinu

Izašao je Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu. U nastavku možete da pročitate prevod dela koji se odnosi na problem trgovine ljudima i šta bi trebalo poboljšati u borbi protiv trgovine ljudima.

„Primetan je porast broja muškaraca, državljana Srbije, koji su eksploatisani u inostranstvu. Potrebna je bolja identifikacija žrtava, pogotovo među tražiocima azila i maloletnicima bez pratnje. Samo nekoliko slučajeva trgovine ljudima je uspešno istraženo, uprkos tome što je Srbija i dalje zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima i suočava se sa povećanim prilivom migranata. Nacrt Strategije i Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima još uvek nije usvojen. Trebalo bi da se uspostavi sveobuhvatni, multidisciplinarni pristup umeren prema žrtvama. Iako Srbija ima koordinatora za operacionalnu saradnju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, trebalo bi da se uspostavi organ nacionalnog izvestioca za borbu protiv trgovine ljudima, u skladu sa acquis. Postoji potreba da se prošire kapaciteti Centara za zaštitu žrtava trgovine ljudima. I dalje ne postoji sklonište za urgentni smeštaj žrtava, kao ni odgovarajući centri za decu žrtve. Potrebno je izdvojiti adekvatna sredstva za pomoć i podršku žrtvama; nije uspostavljen relevantan fond još uvek. Potrebno je da se dalje poboljŠa identifikacija, kao i zaštita i pomoć žrtvama trgovine ljudima.“

PREVOD ASTRA

 

Scroll to Top