Facebook Pixel Code

EVROPSKI DAN ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA: Apel državnim akterima u borbi protiv trgovine ljudima

Povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela ASTRA, i ostale organizacije/partneri na realizaciji REST projekta, uputili su apel  predstavnicima institucija zaduženih za zaštitu žrtava trgovine ljudima, zahtevajući da se poboljša pristup sigurnom boravištu za žrtve zločina, posebno za žrtve trgovine ljudima i teških oblika radne eksploatacije.

Prošle sedmice, Evropski parlament glasao je za rezoluciju i izveštaj o oceni Direktive EU o borbi protiv trgovine ljudima (2011): rezolucija ističe vrlo mali broj registrovanih žrtava trgovine ljudima u postupcima međunarodne zaštite i poziva države članice da obezbede da borba protiv trgovine i postupci azila budu međusobno povezani i dopunjuju se. Rezolucija takođe poziva države članice EU da osiguraju koherentnu primenu odredbi datih u Uredbi Dablin III, Direktivi o borbi protiv trgovine ljudima i Direktivi o dozvoli boravka kako bi sprečile praksu koja se koristi u nekim državama članicama da žrtve trgovine ljudima vraćaju u zemlju u kojoj su eksploatisani kada su prvi put stigli, što žrtve izlaže riziku od ponovne trgovine ljudima i traumatizacije. Rezolucija dalje zahteva od država članica da pojačaju napore na ranom identifikovanju potencijalnih žrtava, posebno u migracionim tokovima i žarištnim tačkama, i da usvoje mere zaštite i prevencije; ističući da bi potencijalnim žrtvama koje su identifikovane trebalo pružiti zaštitu i pristup sigurnom mestu gde im se mogu pružiti informacije i pravna pomoć i pristup pravdi, bez obzira na njihov status prebivališta.

Dalje, rezolucija traži od Komisije da proceni reviziju Direktive 2004/81 / EZ o odobravanju boravišnih dozvola žrtvama trgovine ljudima, državljanima trećih zemalja, kako bi se osiguralo da se žrtve ne vrate po isteku perioda refleksije i da boravišne dozvole za žrtve trgovine ljudima nisu uslovljene učešćem ili spremnošću za učešće žrtve trgovine ljudima u istrazi ili krivičnom postupku slučaja, već da se obezbedi ispunjavanje bezuslovnog pristupa pomoći i podršci predviđenih Direktivom 2011/36 / EU, sa Direktivom 2004/81 / EC i njenom primenom.

Izrazito pozdravljamo ovaj poziv parlamenta, jer je pristup boravištu presudan aspekt pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima, ali nažalost samo malo njih može pristupiti ovim pravima. Unapređenje oblasti navedenih rezolucijom imalo bi pozitivne posledice po građane Srbije koji su žrtve trgovine ljudima u zemljama EU, a takođe, primenom mera adekvatnih našem zakonodavstvu, obezbedili bismo bolju zaštitu žrtava trgovine ljudima koji su u Srbiji.

U 2020. godini sprovedeno je istraživanje u okviru projekta REST: Boravišna dozvola kao način unapređenja zaštite žrtava trgovine ljudima (REsidency Status: STrengthening the protection of trafficked persons). Nalazi i preporuke ovog istraživanja u potpunosti podržavaju relevantne navode rezolucije Parlamenta EU. Projektom koordinira LEFO IBF u Austriji, a sprovodi ga pet drugih članova LSI; u Srbiji (ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima), Moldaviji (La Strada), Holandiji (CoMensha), Francuskoj (CCEM) i Španiji (Proiecto Esperanza).

U okviru REST preporuka, definisali smo DESET TAČAKA DELOVANJA kako bi se osiguralo da žrtve trgovine i eksploatacije imaju pristup pravu na boravak i najprikladnijoj zaštiti prava i pristupa trajnom rešenju. Bilo da se radi o odobravanju međunarodne zaštite ili stalnog boravka u zemlji odredišta ili osiguranju sigurnog povratka i reintegracije u zemlju porekla. Žrtve trgovine ljudima treba da imaju pravedan i efikasan pristup postupcima azila, a standarde zaštite žrtava i proceduralne garancije azila treba sistematski primenjivati.

  1. Definisanje jasnih kriterijuma, adekvatnog vremenskog okvira i pojednostavljenih procedura za izdavanje dozvola boravka žrtvama trgovine ljudima, kako na osnovu njihove lične situacije, tako i u zamenu za njihovu saradnju u istrazi i krivičnom gonjenju trgovaca ljudima. Pristup legalnom prebivalištu ne bi trebalo da zavisi od toga da li je pokrenut postupak za trgovinu ljudima ili druga krivična dela povezana s njim.
  2. Osiguravanje da se žrtve trgovine ljudima informišu o svim mogućnostima za dobijanje (privremenog) boravka i zaštite dostupne u zemlji prebivališta, kao i o bezbednim mehanizmima za povratak u svoje matične zemlje.
  3. Uspostavljanje mehanizma upućivanja između nacionalnih mehanizama upućivanja (NRM) i sistema azila kako bi se žrtvama trgovine ljudima i izbeglicama omogućilo pristup specijalizovanoj podršci i pomoći, i razvijanje smernica i procedura kako bi se osiguralo da dostupni sistemi funkcionišu na koordiniran i koherentan način.
  4. Osiguraju besplatan stručni pravni savet u ranim fazama postupka identifikacije i azila kako bi tražiocima azila koji su, ujedno, i žrtve trgovine ljudima obezbedili razumevanje postupaka i relevantnih informacija o njihovom iskustvu trgovine ljudima i rizicima sa kojima se mogu suočiti u slučaju povratka ili vraćanja prvu zemlja ulaska u Evropsku uniju.
  5. Priznavanje prava žrtavama trgovine ljudima da se žale na odluku o odbijanju/ neobnavljanju njihove dozvole boravka i garantuju da će žrtve trgovine ljudima dobiti sve potrebne informacije tokom svih postupaka kako bi mogle doneti odluku zasnovanu na informacijama;
  6. Povećanje stepena učešća različitih agencija, uključujući i javne institucije i organizacije civilnog društva, u procesu identifikacije, kao i u procesu utvrđivanja koji procenjuju ličnu situaciju žrtve;
  7. Osiguravanje da tražioci azila, žrtve trgovine ljudima, nisu zadržani u imigracionom pritvoru ili drugim oblicima pritvora i osiguravanje poštovanja odredbi o nekažnjavanju;
  8. Obezbeđivanje sprovođenja temeljne procene rizika pre donošenja odluke o povratku, uključujući transfere po osnovu Dablin direktivnom, kako bi se osiguralo poštovanje obaveza nevraćanja. Žrtve trgovine ljudima u dablinskim postupcima ne bi trebalo da budu diskriminisane u pristupu podršci i u obimu zaštite svojih prava kao žrtve.
  9. Osiguravanje procene rizika i ranjivosti tokom dablinskih procedura i uspostavljanje kanale komunikacije između Dablinskih jedinica i specijalizovanih nevladinih organizacija kako bi se osigurala jasna koordinacija u slučajevima povratka žrtve trgovine ljudima i adekvatan prijem i praćenje njegove / njene pomoći.
  10. Omogućavanje direktnog pristupa tržištu rada žrtvama trgovine ljudima – bez nametanja bilo kakvih ograničenja u pogledu zanimanja, sektora delatnosti i teritorijalnog obima – kao jedne od mera ka socijalnom uključivanju i potpunom oporavku žrtava.

***

Projekat REST radi na poboljšanju pristupa dugoročnoj zaštiti državljana trećih zemalja kojima se trguje u Evropi, putem dodeljivanja statusa sigurnog boravka – boravišne dozvole, istražujući dostupne mogućnosti duge zaštite, uključujući i zaštitu izbeglica.

 

Scroll to Top