Facebook Pixel Code

CESCR zaključna zapažanja za oblast trgovine ljudima i srodne oblasti

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava (CESCR) UN-a razmatrao je na sastancima održanim krajem februara treći periodični izveštaj Srbije, i početkom marta usvojio zaključna zapažanja. Doprinose izradi ovog izveštaja iz perspektive svojih oblasti dale su brojne organizacije, a među njima i ASTRA izveštavajući o stanju na polju borbe protiv trgovine ljudima.

Iznosimo ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA koja se tiču trgovine ljudima, poboljšanja položaja i poštovanja prava žrtava, kao i konkretnog slučaja potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije radnika iz Vijetnama angažovanih na izgradnji fabrike guma Linglong.

Komitet poziva državu članicu da intenzivira svoje napore da besplatnu pravnu pomoć stavi na raspolaganje i učini dostupnom svim osobama kojima je potrebna. Posebno preporučuje da država članica:

  • (a) Osigura da lica koja ispunjavaju odgovarajuće uslove dobiju kvalitetnu besplatnu pravnu pomoć bez obzira na svoje mesto prebivališta putem jačanja kapaciteta lokalnih samouprava;
  • (b) Pruži jasne smernice lokalnim vlastima u vezi sa procedurom za pružanje besplatne pravne pomoći od strane organizacija civilnog društva, uključujući kriterijume za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć;
  • (c) Ojača svest javnosti o dostupnosti besplatne pravne pomoći i proceduri podnošenja zahteva, posebno među radnicima u centrima za socijalni rad i ugroženim i marginalizovanim pojedincima i grupama, uključujući žene, mlade, osobe sa invaliditetom, Rome, izbeglice, tražioce azila, migrante, interno raseljena lica i žrtve trgovine ljudima.
Biznis i ekonomska, socijalna i kulturna prava

Zbog slučajeva kršenja ljudskih prava usled, između ostalog, trgovine ljudima, rudnih i geoloških istraživanja i diskriminacije na radu, uključujući aktivnosti korporacija države članice, Komitet sa velikom zabrinutošću konstatuje nepostojanje političkog okvira koji bi osigurao da poslovni subjekti poštuju prava i pružaju efikasne pravne lekove predviđene Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Trgovina ljudima

Komitet pozdravlja osnivanje Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ali je i dalje zabrinut zbog navoda o trgovini ljudima i ekonomskoj eksploataciji; nedostatku pružanja podrške i zaštite žrtvama trgovine ljudima; i nedovoljnih sredstava koja se izdvajaju za prevenciju trgovine ljudima. (čl. 6)

Komitet preporučuje da država članica pojača svoje napore u sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima, posebno:

  • (a) Osiguravanjem adekvatne obuke službenika za sprovođenje zakona i pravosuđa u cilju poboljšanja rane identifikacije žrtava;
  • (b) Poboljšanjem zaštite i fizičke, psihološke i pravne podrške žrtvama, u koordinaciji sa organizacijama civilnog društva;
  • (c) Izdvajanjem dovoljnih sredstava za prevenciju trgovine ljudima i podršku žrtvama.
Inspektorat za rad

Komitet je zabrinut zbog niskog obima aktivnosti koje sprovodi Inspektorat za rad, što je dovelo do situacija kao što je slučaj radnika u fabrici guma Linglong gde nije otkriveno kršenje propisa o radu i pored sprovedenih brojnih inspekcija rada. Takođe, Komitet izražava zabrinutost i zbog ograničenih ovlašćenja i kapaciteta Inspektorata rada da efikasno sprovodi svoj mandat (čl. 7).

Pun tekst zaključih zapažanja ECOSOC-a na srpskom i engleskom, možete naći ovde:

U narednom periodu ASTRA će pratiti kako se odvija primena datih preporuka.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top