Facebook Pixel Code

Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!

ASTRA je, zajedno sa šest partnerskih i 13 saradničkih NVO iz cele Evrope, započela realizaciju projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now“. Projekat podržava Evropska unija u okviru programa EuropeAid/132438/C/ACT/Multi. Usmeren je na izgradnju kapaciteta NVO u regionu, a projektne aktivnosti će biti realizovane u periodu decembar 2012 – decembar 2014

U sklopu ovog projekta očekivani rezultati su: poboljšanje partnerstva i saradnje između NVO i policije i pravosudnih organa u odabranim državama Zapadnog Balkana; osnaživanje nevladinih organizacija Zapadnog Balkana u oblasti zastupanja na visokom nivou, analize i monitoringa rada policije i pravosuđa, obezbeđujući da se čuje glas građana, odgovornost i saradnju; ciljane politike usklađene sa vrednostima i standardima EU i kampanje zastupanja koje doprinose boljem funkcionisanju policije i pravosuđa; operacionalizovana zajednička NVO regionalna strategija.

 

Osnovne aktivnosti

Ključne opšte aktivnosti koje treba sprovesti u okviru strategije uključuju:

  • Izradu, potpisivanje i operacionalizaciju regionalne NVO Deklaracije o borbi protiv trgovine ljudima.
  • NVO treninge u oblasti zastupanja na visokom nivou, analize i praćenja rada policije i pravosuđa.
  • Organizaciju regionalne konferencije posvećene prenošenju najboljih EU praksi u krivičnom gonjenju trgovaca.
  • Sprovođenje ciljanih nacionalnih i regionalnih kampanja javnog zastupanja i izgradnje politika.
  • Razvoj NVO monitoring mehanizma.

Participativna priroda akcije osigurava maksimiziranje pozitivnog uticaja i pozitivne rezultate na različitim nivoima (tehnički, ekonomski, društveni i politički nivo).

Tehnički nivo: Na tehnčikom nivou, to podrazumeva pozitivnu upotrebu tehnologije i, zahvaljujući tome, unapređenu komunikaciju sa tradicionalno nezainteresovanim javnostima. Npr. u regionalnoj kampanji javnog zastupanja koristiće se tehnologija/aplikacija za smart telefone kojom će se testirati rezilijentnost i svest 10-20.000 osoba  o opasnostima trgovine ljudima.

Ekonomski nivo: Na ovom nivou, najveći značaj predložene akcije ogleda se u činjenici da, borbom protiv organizovanog kriminala i jačanjem sistema krivičnog gonjenja (posebno pravosuđa), ukupan profit organizovanog kriminala će se smanjiti, a ojačaće odgovor sistema u krivičnim predmetima. Pošto je akcija usmerena na demokratizaciju i jačanje vladavine prava, indirektno će doprineti i jačanju tržišne ekonomije, slobodne trgovine i pristupa izvorima finansiranja na celom Balkanu.

Društveni nivo: Korisnost projekta na društvenom nivou je višestruka i na lokalnom i na regionalnom nivou. Poboljšavanjem zakonodavnog okvira i procedura, poboljšavamo stav društava Zapadnog Balkana prema žrtvama. Jačanje civilnog sektora i društvenog aktivizma dovešće do otvorenijih i demokratskih društava koja su transparentna i odgovorna prema svojim građanima. Kampanje podizanja svesti uticaće na bolju informisanost i aktivnost javosti, koja je dovoljno sigurna u sebe da postavlja pitanja i poziva na odgovornsot. Veoma je važno da  će, insistiranjem na regionalnoj saradnji, građani odabranih država najverovatnije razumeti značaj kvalitetnih veza i prevazilaženja demona prošlosti, i na taj način postati bolji građani svojih država. Kampanja koja će se voditi u okviru projekta će obuhvatiti 10-20.000 ljudi. Kao region, Balkan će imati korist kroz poboljšanu saradnju između aktera iz civilnog društva i učesnicima i profesionalaca iz javnog sektora, što sve vodi boljoj dobrosusedskoj saradnji, stabilnom i mirnom regionu. Očekuje se da jače međusobne veze, efektivna saradnja, razmena iskustava i znanja donesu bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine ljudima. Na kraju krajeva, prekogranični kriminal zahteva jedinstvenu odgovor svih država.

Politički nivo: Usklađivanje politika sa EU standardima, normama i vrednostima stvoriće unapređene okvire koji su fokusirani na pojedinca i na poštovanje prava garantovanih međunarodnim i nacionalnim propisima. Pozitivan uticaj na nacionalne politike vodiće efikasnijem odgovoru krivičnog pravosuđa na problem trgovine ljudima, na taj način utičući na sadašnji visok stepen nekažnjivosti trgovaca u odabranim državama. U isto vreme će obezbediti sigurnost i pravdu za žrtve. Napredak ostvaren u oblasti krivičnog gonjenja će imati pozitivan uticaj na ostale delove sistema i promovisaće harmonizaciju sa pravom EU kao najbolji put napred.

Projekat teži stvaranju kruga saradnje u kome će poboljšano okruženje za građanski aktivizam i ojačana regionalna saradnja dovesti do stvaranja mirnijeg, tolerantnijeg i demokratskijeg Balkana. To će, s druge strane, doneti ambijent u kome se prava i individualnost svih nas poštuju.

 

Partneri:

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Srbija

NHC – Netherlands Helsinki Committee, Holandija

MFS Emmaus – Međunarodni forum solidarnosti, Bosna i Hercegovina

ALC – Accompagnement, Lieux  d’Accueil, Carrefour educatif et social, Francuska

PSD – Partnerstvo za društveni razvoj, Hrvatska

Otvorena porta – La Strada Makedonija

CCEM – Committe Contre L’Esclavage Moderne, Francuska

 

Saradnici:

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

CRPC – Criminal Policy and Research Centre, Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti/Odsjek za borbu protiv trgovinu ljudima (državni koordinator), Bosna i Hercegovina

Udruga žena Vukovar, Hrvatska

Ženska soba – Centar za seksualna prava, Hrvatska

NVO Zora, Hrvatska

Ministarstvo pravde, Francuska

AHRPR – Asocijacija za zaštitu ljudskih prava Roma i Albanaca, BJR Makedonija

Akademija za sudije i javne tužioce Makedonije

Odbor za ljudska prava Vranje, Srbija

NVO „Svet reči“, Srbija

Pravosudna akademija, Srbija

Koalicija „Svi za pravično suđenje“, BJR Makedonija

 

 Više o aktivnostima i rezultatima prve faze BAN projekta saznajte na sajtu www.nadoknadimo.org/

 

Regionalna konferencija „CSF Okvir za partnerstvo – početna konferencija“ održana je u Beogradu 23.-24. maja 2013. godine  u Palati Srbije. Ovaj događaj okupio je blizu 200 predstavnika organizacija civilnog društva iz celog regiona (Zapadnog Balkana i Turske) i njihove partnere iz zemalja Evropske Unije. Ovi akteri predstavljaju organizacije koje čine 18 regionalnih mreža civilnog društva koje podržava Evropska Komisija. Svaka od mreža osnovana je kako bi se poradilo na rešavanju određenjih problema koji otežavaju evropske integracije i demokratizaciju u regionu i kako bi se ostvarili zajednički ciljevi vezani za dobro upravljanje i ostvarenje političkih kriterijuma neophodnih za pristupanje Evropskoj Uniji.

  Tokom ove konferencije organizacije su predstavile svoje strategije i dogovore o partnerstvu, a diskutovalo se i o tome kako se mogu postići određeni prioritetni ciljevi kao što je podizanje kapaciteta OCD u oblastima zagovaranja, analize i nezavisnog monitoringa, te uspostavljanje aktivističkog okruženja i dijaloga između vladinog i nevladinog sektora na regionalnom i nacionalnom nivou. Još jedna tema koja je otvorena na konferenciji ticala se unapređenja legitimnosti, transparentnosti i odgovornog rada organizacija civilnog društva u regionu.

Kao vodeća organizacija u jednoj od 18 mreža, fokusiranoj na problem trgovine ljudima, ASTRA je sa partnerima na projektu Balkans ACT (Against the Crime of Trafficking) Now! prezentovala zajedničku strategiju i aktivnosti čije je sprovođenje planirano u  okviru projekta. Ovaj projekat kreiran je tako da doprinese demokratizaciji i procesu evropskih integracija na prostoru Zapadnog Balkana kroz unapređenje aktivizma građanskog društva, izgradnju kapaciteta, posvećenost i učešće mreža civilnog društva u debati o ljudskim pravima, vladavini prava i organizovanom kriminalu, posebno trgovini ljudima. Takođe, ASTRA i partnerske organizacije nastoje da ojačaju kapacitete OCD za nezavisnu i objektivnu analizu i monitoring, učvrste njihov legitimitet i odgovornost i unaprede potencijal za uticaj na politije u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i BJR Makedoniji. Sve akcije su usmerene na doprinos borbi protiv trgovine ljudima i usklađivanju politika u pravnom sektoru sa standardima, normama i vrednostima Evropske Unije. Dan pre Konferencije, partneri na projektu Balkans ACT Now! sastali su se u Beogradu kako bi utanačili plan implementacije ovog projekta od značaja za ceo region.

IMPLEMENTATION STRATEGY (1st June 2013 – 30th November 2014)

SITUATION ANALYSES OF HUMAN TRAFFICKING –  Bosnia and Herzegovina, Croatia, FYR of Macedonia and Serbia 

POTPISIVANJE BALKANSKE DEKLARACIJE O TRGOVINI LJUDIMA I EKPLOATACIJI LJUDSKIH BIĆA

Srbija ujedinila napore u borbi protiv trgovine ljudima sa Hrvatskom, Bosnom i Makedonijom

 

Svečanost potpisivanja Balkanske deklaracije o suzbijanju trgovine ljudima i eskploatacije ljudskih bića održana je u Zagrebu, 19. septembra 2013. godine.

Cilj Balkanske deklaracije o trgovini ljudima i eksploataciji ljudskih bića je podsticanje daljeg razvitka nacionalne, regionalne i internacionalne saradnje, promocija konkretnih mera i standarda, najbolje prakse i mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima. Pored toga, ovaj dokument odnosi se i na prevenciju krivičnog dela trgovine ljudima, zaštitu i pomoć žrtvama ovog oblika kriminala, te saradnju s državnim telima. Poseban naglasak stavljen je na isticanje međunarodnih obaveza država koje se odnose na suzbijanje ovog gnusnog zločina.

Organizacije koje su potpisale Deklaraciju ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (Srbija), Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), MFS EMMAUS (Bosna i Hercegovina) i Otvorena porta – La Strada (BJR Makedonija) u narednim mesecima radiće na intenzivnom uključenju drugih predstavnika OCD u regionu koji će potpisati ovaj dokument. Očekuje se da će na desetine evropskih organizacija na ovaj način udružiti snage.

Hrvatska, Srbija, BiH i Makedonija jednoglasno su zaključile da postoje brojni nedostaci u borbi protiv trgovine ljudima i organizovanog kriminala te da nadležne vlasti treba dodatno da ojačaju svoj uticaj u rešavanju navedenih problema. Tom prilikom istaknut je i značaj regionalne saradnje kako na nivou civilnog društva, tako i državnih tela jer su organizovani kriminal i trgovina ljudima prekograničnog karaktera i akutan su problem u svim zemljama zapadno-balkanskog regiona.

Sadašnja situacija u oblasti trgovine ljudima u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj pokazuje da su sve zemlje istovremeno zemlje porekla, tranzita i destinacije za muškarce, žene i decu kojima se trguje unutar samih zemalja i u inostranstvu, a u svrhu seksualne i radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnog braka i drugih oblika trgovine ljudima. Zbog toga je regionalno partnerstvo na projektu Balkans ACT Now! u okviru koga je nastala potpisana deklarcija od velikog značaja jer je usmereno na podsticanje veće efikasnosti pravosudnog sektora, a posebno u sudskim postupcima u slučajevima trgovine ljudima, uključujući pitanja efikasne istrage, adekvatnog kažnjavanje počinilaca i rešenja problema vezanih za zaštitu žrtava u skladu s temeljnim pravima i standardima EU.

 

 

Podršku projektu i organizaciji događaja pružili su Evropska Unija, Vlada Francuske i  Ured za udruge Vlade R. Hrvatske.

Balkanska deklaracija o suzbijanju trgovine ljudima i eskploatacije ljudskih bića

 

Projekat Balkans ACT Now! predstavljen na HDIM

 

Projekat Balkans ACT Now! predstavljen je na sastanku “Implementacija humane dimenzije”  u Varšavi, najveće evropske godišnje konferencije o ljudskim pravima i demokratiji u organizaciji OSCE/ODIHR-a. U obraćanju 30. septembra Holandski helsinški odbor je predstavio situacionu analizu koja je sprovedena  u okviru projekta i posebno istakao značaj Balkanske deklaracije o suzbijanju trgovine ljudima i eksploatacije ljudskih bića koja je usvojena 19. septembra ove godine. Organizacije civilnog društva pozvale su vlade da ispoštuju međunarodne obaveze u vezi sa žrtvama trgovine ljudima i da prioritizuju njihovu zaštitu u nacioanlnim politikama.

Više možete pročitati ovde.

 

Kompenzacija za žrtve nasilnih krivičnih dela

Misija OEBS u Srbiji je, u saradnji sa Udruženjem tužilaca i zamenika tužilaca Srbije i Društvom sudija Srbije u toku 2012. godine, podržala rad eksperata na analizi postojećih mehanizama za ostvarivanje prava na naknadu štete kao i izrade preporuka za njihovo unapređenje.

Scroll to Top