Facebook Pixel Code

ASTRA u Koordinacionom telu za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima

Vlada Republike Srbije, 22. aprila 2021. godine, donela je odluku o osnivanju Koordinacionog tela za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima, čiji je zadatak kontinuirano praćenje i unapređivanje podrške žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima. Osnivanje koordinacionig tela deo je realizacije Akcionog plana vezanog za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja žrtava krivičnih dela i svedoka, donesene jula prošle godine. Čast nam je da su se u sastavu koordinacionog tela, pored predstavnika/ca institucija sistema, kao predstavnice civilnog sektora, našle aktivistkinje ASTRE: Marija Anđelković, direktorka, i Danijela Nikolić, koordinatorka ASTRINOG Tima za podršku žrtvama kao njena zamenica.

U zadatke ovog tela spada: prikupljanje i analiziranje podataka Nacionalne mreže za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima; organizovanje sastanaka sa nadležnim organima, organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom radi analize aktuelnih problema i definisanja mogućih rešenja; usvajanje preporuka za unapređenje rada i dalji razvoj Nacionalne mreže za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima i dostavljanje preporuka na postupanje nadležnim institucijama; praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine; procenjivanje potreba za izmenom Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine i pratećeg Akcionog plana; saradnja sa drugim telima zaduženim za praćenje sprovođenja povezanih strateških dokumenata; staranje o unapređenju međunarodne saradnje u oblasti podrške žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima; obavljanje drugih poslova od značaja za rad i unapređenje Nacionalne mreže za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima.

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, 26. aprila 2021.

Scroll to Top