Facebook Pixel Code

ASTRA pokreće kampanju 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – 20 GODINA BORBE ZA LJUDE

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima pokreće kampanju 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – 20 GODINA BORBE ZA LJUDE. Kampanja je namenjena podsećanju na ulogu i postignuća civilnog sektora u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, i deo je projekata „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, koji se realizuje uz podršku Evropske unije, i „Solidarno i zajedno protiv trgovine ljudima“ podržanog od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), koja deluje pod okriljem Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Dvadesetogodišnjica delovanja civilnog sektora u borbi protiv trgovine ljudima podudara se i sa godišnjicom usvajanja jednog od najznačajnijih međunarodnih dokumenata vezanih za suzbijanje trgovine ljudima od strane Srbije – Palermo protokola. Uz to, godina koja je za nama, burna i prepuna izazova, još jednom je potvrdila značaj i fleksibilnost civilnog sektora u vanrednim okolnostima, a naročito u oblasti pružanja usluga ugroženim grupama. ASTRINA SOS linija u prošloj godini beleži povećanje broja poziva za 60% (ukupno je primljeno 6.060 poziva), ali i broja terenskih akcija i akcija direktne pomoći žrtvama od 136%.

Od osnivanja do danas sve ASTRINE aktivnosti posvećene su borbi protiv svih oblika iskorišćavanja i trgovine ljudima, a naročito ženama i decom. Srce ASTRE i izvor svih informacija i inicijativa čini SOS linija za žrtve trgovine ljudima – jedina licencirana linija ove vrste u Srbiji. SOS linija nam svakodnevno pruža uvid u slučajeve trgovine ljudima, direktne potrebe žrtava, nivoe ranjivosti pojedinih grupa/osoba i načine vrbovanja. Odatle učimo kako i sa kojim predstavnicima institucija treba raditi na senzibilizaciji i razumevanju traume i problema trgovine ljudima, koja zakonska i sistemska rešenja treba zagovarati da bi se položaj žrtava trgovine ljudima unapredio, ka kome treba usmeriti preventivne aktivnosti i u skladu sa tim oblikovati kampanje podizanja svesti… Cilj nam je bio i ostao isti: kreiranje što adekvatnijeg društvenog odgovora na problem trgovine ljudima.

To konkretno znači da smo za ovih 20 godina:

  • Organizovale preko 150 edukacija za više od 450 predstavnika/ca institucija u zemlji (zaposlenih u policiji, centrima za socijalni rad, sudija, advokata, tužilaca, nastavnog osoblja, predstavnika medija, medicinskog osoblja, predstavnika/ca civilnog sektora…), i održale oko 100 obuka u inostranstvu;
  • Vršnjačkim edukacijama informisale smo preko 20.000 srednjoškolaca/ki i 2000 studenata/kinja o problemu trgovine ljudima i načinima prevencije;
  • Primile smo preko 46.500 poziva upućenih SOS liniji, i na osnovu njih identifikovale i pomogle 545 žrtava;
  • Zagovaračkim aktivnostima doprinele smo prepoznavanju i konačnom definisanju krivičnog dela trgovina ljudima u KZ Srbije, formiranju instituta nezavisnog izvestioca za trgovinu ljudima, pokrenule smo i aktuelizovale temu naknade za žrtve nasilnih krivičnih dela i osnivanja posebnog fonda za tu namenu, i insistirale na uvođenju opšteg načela o nekažnjavanju žrtvava trgovine ljudima za njihovo učešće u nezakonitim aktivnostima, u onoj meri u kojoj su one na to bile prisiljene;
  • Organizovale smo i sprovele 18 kampanja podizanja svesti o problemu trgovine ljudima;
  • Članice smo brojnih međunarodnih mreža za borbu protiv trgovine ljudima sa ciljem povezivanja i zajedničkog rešavanja internacionalnih slučajeva trgovine ljudima, kao i jačanja sistema podrške i prevencije na regionalnom i međunarodnom nivou, i osnivačice jedine domaće Antitrafiking mreže.
  • Pored toga, ovih dvadeset godina iznedrilo je i brojne studije, domaće i međunarodne izveštaje, edukativne i informativne publikacije…

S obzirom na dužinu rada i komplekstnot borbe protiv trgovine ljudima, saradnja sa institucijama i prepoznatljivost u sistemu se podrazumevaju. Ipak taj odnos karakterišu i određene nelogičnosti:

  • Jedina licencirana SOS linija za žrtve trgovine ljudima nikada nije finansijski podržana od strane države koja joj je tu licencu izdala;
  • Znanja, iskustva, ekspertize i resursi civilnog sektora se vrlo često ne uvažavaju ili ne koriste na sistematičan i uzajamno koristan način;
  • Ne postoje jasne procedure i principi koji bi garantovali bezbednost žrtava trgovine ljudima i pružalaca usluga i pomoći u sistemu i van njega.

U narednim mesecima kampanjom 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – 20 GODINA BORBE ZA LJUDE nastojaćemo da podsetimo predstavnike institucija, civilnog sektora i širu javnost na značaj i doprinos nevladinih organizacija na polju borbe protiv trgovine ljudima. Takođe, ponovo ćemo ukazati na značaj i neophodnost međusektorske saradnje kao jedinog pravog i efikasnog pristupa pri suzbijanju ovog problema i obezbeđivanja adekvatnog tretmana žrtava u sistemu i van njega.

Pozivamo vas da nas u ovom nastojanju podržite!

Podržavajući nas i ovu kampanju, doprinećete da šira javnost, pa tako i osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima, lakše saznaju za naš rad i o vrstama pomoći i podrške koje pružamo.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top