Facebook Pixel Code

Apel povodom Predloga Zakona o nestalim bebama

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima izražava zabrinutost povodom Predloga Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji koji će se uskoro naći pred poslanicima Narodne skupštine.

Roditelji nestalih beba decenijama pokušavaju do dođu do saznanja o sudbini svoje dece, da bi napokon presudom  Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jovanović protiv Srbije (broj predstavke 21794/09) iz septembra 2013. godine dobili priliku da se na njihova pitanja konačno odgovori. Srbiji je ovom presudom naloženo da u skladu sa članom 44 stav 2 Konvencije, neophodno je „preduzme sve odgovarajuće mere, po mogućstvu putem lex specialis […] da osigura uspostavljanje mehanizma sa ciljem obezbeđenja pojedinačnog obeštećenja svim roditeljima u situaciji kao što je ili koja je dovoljno slična situaciji podnositeljke predstavke […]. Ovaj mehanizam bi trebalo da nadzire nezavisno telo, sa odgovarajućim ovlašćenjima, koje će moći da pruži pouzdane odgovore u vezi sa sudbinom svakog deteta i pruži odgovarajuću naknadu, prema slučaju“.

Pozdravljamo volju države da donošenjem zakona napokon reguliše ovo pitanje, kao i pojedina dobra rešenja koje ovaj predlog zakona nudi. Ipak, strahujemo da će predloženim Zakonom doći samo do formalnog ispunjenja obaveza iz gorenavedene presude, a da će roditelji i dalje ostati uskraćeni za odgovore koji se odnose na sudbinu njihove dece.

Umesto uspostavljanja tela koje će imati snažna istražna ovlašćenja i biti sposobno da, u granicama zaštite privatnosti učesnika u postupku, javno istraži svaki od spornih slučajeva, postupak utvrđivanja istine o svakom konkretnom slučaju svodi se na vanparnični postupak, u kom je javnost samo po izuzetku uključena.

Član 14 predloga Zakona navodi da predlog može da podnese roditelj novorođenog deteta, pod uslovom da se obraćao državnim organima ili porodilištu u vezi sa statusom novorođenog deteta za koje se sumnja da je nestalo iz porodilišta u Republici Srbiji do momenta donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jovanović protiv Srbije (broj predstavke 21794/09). Smatramo da će na ovaj način veliki broj roditelja biti oštećen, posebno imajući u vidu da mnogi od njih navode da su se obraćali bolnicama koje su odbile da im dostave dokumentaciju, kao i da nisu bili upoznati sa drugim koracima koje je trebalo da preduzmu.

Takođe, odredbom u članu 16 da se „predlog može podneti sudu u roku od šest meseci od stupanja na snagu zakona“ dodatno se ograničava pristup pravdi roditeljima koji su zainteresovani da se konačno otkrije istina o njihovoj novorođenoj deci i u svakom smislu je neadekvatan.

Imajući u vidu smisao koji ima donošenje zakona, kao i čl. 2 kojim se kao cilj ovog zakona navodi „utvrđivanje činjenica pogodnih da se utvrdi istina o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji“, mišljenja smo da čl. 21 ovog predloga Zakona i odluke koje iz njega proističu ni na koji način ne odgovaraju suštini problema koji treba regulisati. Prema našem mišljenju, ove odluke bi morale biti one kojima se utvrđuje da je dete umrlo, gde bi se postupak obustavio, odluke kojima se utvrđuje da je novorođenče nestalo, kao i sve činjenice u vezi sa nestankom deteta i na kraju – odluke kojima se utvrđuje da je dete nestalo, ali ne postoji dovoljno dokaza kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti nestanka.

U tom smislu neophodno je i brisati odredbu čl. 21 stav 3 kojom se propisuje da se u slučaju u kom ne mogu da se utvrde ni činjenice koje objašnjavaju šta se sa nestalim detetom dogodilo, sud konstatuje da ne može da utvrdi status nestalog deteta. Ukoliko ovakva odredba ostane na snazi postupci koji će se voditi pred sudovima će u najvećem broju slučajeva dovesti samo do puke konstatacije suda da nije moguće utvrditi status nestalog deteta, što je daleko od pružanja prilike da se konačno utvrdi istina u svakom konkretnom slučaju koji se odnosi na novorođenčad za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji.

Ovo su samo neki od nedostataka u predloženom Zakonu koje je potrebno dodatno razmotriti i ispraviti.

U svetlu navedenog, apelujemo na narodne poslanike i relevantne odbore Narodne skupštine da ne usvoje ovaj Predlog Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, jer ne samo što će to dovesti do neadekvatnog ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije, već će i roditelji nestalih beba biti uskraćeni za saznanja u vezi sa sudbinom svoje dece, a ozakoniće se povreda prava na porodični život.

Scroll to Top