Facebook Pixel Code

Analiza pravosudne prakse 2019

Udruženje ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima od 2011. godine u kontinuitetu prati sudsku praksu za krivična dela trgovina ljudima, posredovanje u vršenju prostitucije i trgovina maloletnim licima radi usvojenja. Imajući u vidu da su zaključci godišnjih analiza sprovedenih u periodu od 2011-2018. godine ukazivali na značajne i kontinuirane nedostatke u implementaciji postojećih pravnih normi od značaja za položaj i prava žrtava, analiza pravosudne prakse za 2019. godinu sprovedena je sa ciljem objektivnog sagledavanja trenutnog stanja u ovoj oblasti. Analizom je obuhvaćeno 29 sudskih odluka donetih u krivičnom postupku tokom 2019. godine od nadležnih prvostepenih i drugostepenih sudova. Rezultati ukazuju da položaj žrtava trgovine ljudima i povezanih krivičnih dela u sudskom postupku nije značajno poboljšan u odnosu na stanje koje je konstatovano u analizama sudske prakse za prethodne godine.

Ovogodišnja Analiza pravosudne prakse za krivična dela posredovanje u vršenju prostitucije, trgovina ljudima i trgovina maloletnim licima radi usvojenja procesuirana tokom 2019, realizovana je uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država kao deo projekta „Ka unapređenju položaja žrtava trgovine ljudima u institucijama sistema“.

GLAVNI NALAZI ANALIZE UKAZUJU:

  • da je procenat postupaka čije je trajanje do godinu dana povećan u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 56% (za 2018. godinu iznosio je 22%), dok je broj postupaka koji je trajao od 1-3 godine smanjen i iznosi 19% (2018. godine je iznosio 45%). Procenat postupaka koji traju više od 3 godine je približan kao i prethodne godine i iznosi 25% (2018. godine je iznosio 33%).
  • Maksimalno trajanje sudskog postupka iznosi 15 godina, dok je najkraci postupak trajao 1 dan (sporazum o priznanju krivicnog dela).
  • da se kazne i dalje najčešće propisuju u visini zakonskog minimuma. Za krivično delo trgovina ljudima u 75% slučajeva izrečena je kazna zatvora u trajanju od 3-5 godina, a u 25% slučajeva u trajanju preko 5 godina. U odnosu na podatke iz analize za prethodnu godinu, može se konstatovati porast broja izrečenih kazni zatvora u rasponu od 3-5 godina (za 2018. godinu 50%), i pad udela kazni preko 5 godina (za 2018. godinu 38%).
  • da je od 37 oštećenih za sva krivična dela koja su predmet analize 14 lica je bilo maloletno, ali da njihova privatnost u sudskom postupku nije bila adekvatno zaštićena;
  • da žrtve i dalje nisu u mogućnosti da ostvare pravo na kompenzaciju u krivičnom postupku makar delimičnim odlučivanjem sudova o imovinskopravnom zahtevu. Od ukupnog broja od 16 prvostepenih analiziranih presuda za sva krivična dela, samo u 7 presuda (46%) postoji odluka o imovinskopravnom zahtevu, pri čemu se u svim slučajevima oštećena lica upućuju na parnični postupak. Posebno je interesantan podatak da su u periodu 2011−2019. godine zabeležena samo 2 slučaja ostvarene kompenzacije za žrtve trgovine ljudima u parničnom postupku.
  • radi bržeg i lakšeg rešavanja sudskih procesa, krivično delo trgovina ljudima iz čl. 388 KZ pravosudni organi često kvalifikuju kao krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije iz čl. 184 KZ, što ide na štetu ostvarivanja prava žrtava i produbljuje nepostojanje adekvatnog odgovora države odnosno pravosudnog sistema na trgovinu ljudima.

Pun tekst analize možete naći OVDE!

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top